Usluge

Pretraživanje i posudba građe dostupna je svakodnevno u Fellerovoj zgradi, Trg Matije Gupca 27 u vremenu od 8 do 16 sati, a moguće je i izvan tog radnog vremena po najavi i dogovoru.

Građa je namijenjena prvenstveno učenicima, studentima, znanstvenicima i istraživačima. Rijetka građa dostupna je samo u prostoru Društva, a na zahtjev moguće je naručiti skeniranje i kopiranje (tiskovine do 1850.). Dostava kopija i skenova poštom ili mailom na zahtjev. Ostalu građu moguće je posuditi na rok od 3 tjedna, uz mogućnost roka produženja posudbe telefonski ili e-mailom na: kajkaviana@gmail.com,  kajkaviana1@kr.t-com.hr.

Sve usluge su besplatne za članove Kajkaviane, dok za ostale korisnike knjižnice za dodatne usluge skeniranja i posudbe te poštanskih troškova vrijede pravila navedena u Pravilniku o korištenju građa i usluga Kajkaviane te Cjenik s popisom usluga i naknada.

Uvjeti korištenja

Pravilnik o korištenju građe i usluga Kajkaviane

Cjenik Kajkaviane s popisom usluga i naknada